Reklamační podmínky

Obchodní společnosti UP AND DOWN s.r.o. se sídlem Praha 2, Slavojova 579/9, 12800 identifikační číslo: 02000075 DIČ CZ 02000075 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 214236.

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.homeville.cz

ABYCHOM TO ZJEDNODUŠILI, ZDE JE STRUČNÝ POSTUP, CO DĚLAT, POKUD ZJISTÍTE, ŽE ZBOŽÍ JE VADNÉ. 

 • O reklamaci nás informujte telefonicky nebo e-mailem (info@homeville.cz, tel. 722 655 277). Budete vyzváni k doložení fotodokumentace nebo jiné identifikaci reklamace a návrhu řešení (výměna, vrácení peněz atd.).
 • Pokud bude patrné, že je zboží skutečně vadné, zařídíme na naše náklady stažení prostřednictvím pobočkové sítě Zásilkovna.
 • Následně Vám buď vrátíme peníze, nebo zboží vyměníme. S řešením reklamace Vám tedy nevzniknou žádné náklady, nemusíte zboží balit ani posílat poštou.
 • Reklamace řešíme většinou do týdne, ve složitějších případech při stažení a posouzení reklamace vyřídíme do 30 dnů. Vždy obdržíte informaci o vyřízení reklamace.
 • Pokud chcete zboží poslat nebo doručit sami, učiňte tak na následující adresu: 
  UP AND DOWN s.r.o.
  Pod Soutratím 1559/5
  101 00 Praha 10
  V žádném případě neposílejte zboží na dobírku. Takové zásilky nebudou převzaty.

 

REKLAMACE A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ aneb trocha teorie:

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Tato ustanovení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. V sídle / místě podnikání je pouze možné přijmout oznámení o reklamaci v listinné podobě. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.